THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG PHỐ HUẾ
Ngày đăng 01/06/2020 | 08:00  | Lượt xem: 431

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 07 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 và Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Căn cứ Quyết định 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ người dân gp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội; UBND phường Phố Huế thông báo tới người dân có đủ điều kiện nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa. Cụ thể như sau:

1. Đối với các hộ kinh doanh

* Điều kiện

- Doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15/01/2020 theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

- Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020 theo Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

* Hồ sơ

- Giấy đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Bản sao thông báo nộp thuế theo mẫu số 01/TBT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

- Thời gian hộ kinh doanh gửi hồ sơ xét duyệt chậm nhất ngày 15/7/2020.

2. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

* Điều kiện

- Có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 01/4/2020 và đang tham gia BHXH bắt buộc.

- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/6/2020 nhưng không đủ điều kiện trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

- Không có thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

* Hồ sơ

- Giấy đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 03 ban hành kèm tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp động lao động; Quyết định thôi việc; Thông báo thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

- Bản sao sổ BHXH hoặc xác nhận của cơ quan BHXH về BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp không có sổ BHXH thì người lao động nêu rõ lý do trong giấy đề nghị.

- Thời gian người lao động gửi hồ sơ xét duyệt chậm nhất ngày 15/7/2020.

3. Người lao động không có giao kết hợp đồng

* Điều kiện

- Mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/6/2020.

- Cư trú hợp pháp tại địa phương.

- Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm việc một trong những công việc sau:

+ Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định;

+ Thu gom rác, phế liệu;

+ Bốc vác, vận chuyển hàng hóa;

+ Lái xe moto 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách;

+ Bán lẻ xổ số lưu động;

+ Tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

* Hồ sơ

- Giấy đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Bản sao hộ khẩu thường trú hoặc Giấy tạm trú.

- Người lao động có nơi thường trú và nơi tạm trú không trong phạm vi một xã, phường, thị trấn, nếu đề nghị hưởng hỗ trợ tại nơi thường trú thì phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi tạm trú về việc không đề nghị hưởng các chính sách theo Quyết định này và ngược lại (Theo biểu số 03 kèm theo Quyết định 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội).

- Thời gian người lao động gửi hồ sơ xét duyệt chậm nhất ngày 15/7/2020.

Trên đây là thông báo của UBND phường Phố Huế về các quy định về hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.