HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CÔNG VĂN SỐ 05/ĐĐBQH-VP NGÀY 12/01/2022 CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV
Ngày đăng 18/01/2022 | 11:30  | Lượt xem: 578

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chỉ đạo thông tin, tuyên truyền kết quả kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Công văn số 05/ĐĐBQH-VP ngày 12/01/2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về việc thông tin, tuyên truyền kết quả kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

(Chi tiết tại đây)

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội