HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

QUẬN HAI BÀ TRƯNG: NHANH CHÓNG ĐƯA NGHỊ QUYẾT VÀO CUỘC SỐNG
Ngày đăng 11/09/2020 | 09:12  | Lượt xem: 157

Ngay sau Đại hội đại biểu lần thứ XXVI (Nhiệm kỳ 2020-2025), Đảng bộ quận Hai Bà Trưng, Đảng bộ 18 phường trên địa bàn quận nhanh chóng triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống với quyết tâm tạo chuyển biến thực chất, mang tính đột phá trong giai đoạn mới.

      Mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của quận Hai Bà Trưng là tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết và mở rộng dân chủ; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Xây dựng hạ tầng đô thị phát triển đồng bộ. Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường tiền lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2025, quận Hai Bà Trưng cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khung cho phát triển đô thị theo qui hoạch, tiếp tục chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vị - công nghiệp và xây dựng trên nền tảng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, không có hộ nghèo, đến năm 2030 trở thành quận có hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, là điểm sáng về trật tự văn minh đô thị, dịch vụ phát triển với tỷ trọng ngày càng cao; đến năm 2045, trở thành quận phát triển bền vững theo hướng giầu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần ngày càng lớn cho sự phát triển của Thủ đô.

      Đại hội đại biểu lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận Hai Bà trưng xác định nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá sau đây:

Những nhiệm vụ trọng tâm:

(1) Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết nlaf cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển quận Hai Bà Trưng trong tình hình mới.

(2) Tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý; tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển bình đẳng; đồng thời, phát huy và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao năng suất lao động và thu nhập của nhân dân.

(3) Thực hiện và quản lý nghiêm qui hoạch; xây dựng hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hạ tang kỹ thuật cho phát triển đô thị theo qui hoạch;đảm bảo trật tự và văn minh đô thị gắn với bảo vệ môi trường.

(4) Tích cực chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam. Xây dựng cộng đồng xã hội dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, tiến bộ. Từng bước nâng cao phúc lợi xã hội, chăm lo cải thiện đời sống mọi mặt của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội.

(5) Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tang cường củng cố quốc phòng. Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác, đối ngoại.

Các khâu đột phá:

(1) Tiếp tục cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền điện tử; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

(2) Đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

(3) Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Để hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra, ngay sau đại hội, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trên địa bàn quận đã tổ chức tốt nghiên cứu, quán triệt nội dung nghị quyết, tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện đưa nghị quyết mau chóng đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực ngay từ tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm 2020-2025.

       Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam khẳng định: Ngay sau đại hội, quận đang tích cực huy động các nguồn lực, tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết đến cán bộ,  đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn quận; xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch, triển khai thực hiện động bộ, có hiệu quả Nghị quyết đại hội; phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội,…

      Những ngày này, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua để hoàn thành các mục tiêu đề ra của nhiệm kỳ mới ngay từ tháng đầu, quý đầu. Quận đang chú trọng tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết tới các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn nắm rõ, hiểu sâu. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch hành động của tổ chức và cá nhân cán bộ, đảng viên.

       Đảng bộ quận Hai Bà Trưng sẽ chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy và tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Đặc biệt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền từ quận đến phường, chủ động trong việc triển khai kế hoạch thực hiện “chính quyền điện tử” hướng đến “chính quyền số”. của quận và Thủ đô.

Nguyễn Như Cẩn - Phòng VHTT quận