CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

CUỘC THI TRỰC TUYẾN “ TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”
Ngày đăng 09/09/2020 | 14:00  | Lượt xem: 232

      Nhằm phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quy tắc ứng xử gắn với bảo vệ môi trường giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về môi trường góp phần bảo vệ môi trường Thủ đô xanh, sạch, đẹp; để thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (09/11).

     Thực hiện văn bản số 1141/UBND-TP ngày 08/09/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. UBND phường Phố Huế đề nghị Uỷ ban MTTQ; các ban ngành đoàn thể, các  tổ chức chính trị - xã hội của phường; các tổ dân phố và cán bộ, công chức, người lao động thuộc cơ quan phường thực hiện một số nội dung như sau:

     1.Tích cực tuyên truyền về Cuộc thi trực tuyến“Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường”. Vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn phường tham gia cuộc thi tại địa chỉ: https://timhieuphapluatbaovemoitruong.hanoi.gov.vn/.

       Thời gian tham gia dự thi trên hệ thống website của Cuộc thi từ ngày 01/8/2020 và kết thúc vào 17h00 ngày 10/10/2020.

      Đối tượng dự thi: Là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi.

      2. Đối với các bộ phận chuyên môn của phường:

     - Căn cứ Kế hoạch tổ chức Cuộc thi của UBND quận và Thể lệ Cuộc thi của Ban Tổ chức Cuộc thi triển khai tổ chức phát động tham gia hưởng ứng cuộc thi tại địa chỉ website: https ://timhieuphapluatbaovemoitruong.hanoi.gov.vn/. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức của phường tham gia dự thi.

     - Việc tham gia cuộc thi của cán bộ, công chức, viên chức là một trong những tiêu chí xem xét đánh giá cán bộ, công chức hàng tháng.

    3. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội phường có hình thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi.

     Tài liệu liên quan đến Cuộc thi được đăng tải tại địa chỉ website Cuộc thi: https ://timhieuphapluatbaovemoitruong.hanoi,gov.vn/ được kết nối trên cổng giao tiếp điện tử Thành phố; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố (https//:pbgdpl.hanoi.gov.vn), Báo Pháp luật và Xã hội, Báo Kinh tế  và Đô thị./

      UBND phường Phố Huế đề nghị các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội phường; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lượng vũ trang trên địa bàn phường tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi.

    Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 22/7/2020 của Ban tổ chức cuộc thi  trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" về việc ban hành Thể lệ cuộc thi.

    (Xem chi tiết tại đây)