CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

“ Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” và “ Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X”
Ngày đăng 11/09/2020 | 14:28  | Lượt xem: 167

     Trên cơ sở công văn số 08-CV/BTGQU ngày 08/9/2020 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng về gửi tài liệu tuyên truyền kèm theo bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng “ Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” “ Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X”

          Để làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, Đảng ủy phường Phố Huế để nghị UBND phường, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường tổ chức triển khai phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường.

Xem chi tiết tại đây