CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thông tư 24/2020/TT-BCA Ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước
Ngày đăng 31/03/2020 | 10:30  | Lượt xem: 49

Ngày 10/3/2020 Bộ Công an ban hành Thông tư 24/2020/TT-BCA Ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Nội dung chi tiết: Xem tệp đính kèm