CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ
Ngày đăng 16/03/2020 | 11:48  | Lượt xem: 175

Chính phủ ban hành Nghị định Về công tác văn thư

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ Về công tác văn thư

(Xem chi tiết tại đây)