CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Ngày đăng 25/03/2020 | 08:30  | Lượt xem: 51

Ngày 28/02/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Nội dung chi tiết: Xem tệp đính kèm