CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Công bố Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
Ngày đăng 03/07/2020 | 08:55  | Lượt xem: 292

Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1329/QĐ-BTP ngày 01/6/2020 về việc công bố Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung 18 thủ tục hành chính cụ thể như sau:

1. Thủ tục áp dụng chung gồm 6 thủ tục

- Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

- Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

- Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

- Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

- Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

- Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

2. Thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan đại diện gồm 2 thủ tục

- Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự.

- Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự.

3. Thủ tục hành chính cấp huyện gồm 5 thủ tục

- Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

- Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

- Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

- Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

- Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

4. Thủ tục hành chính cấp xã gồm 5 thủ tục

- Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản quyền sử dụng đất, nhà ở.

- Chứng thực di chúc.

- Chứng thực văn bản từ chổi nhận di sản.

- Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

- Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

Ngoài ra, Quyết định cũng bãi bỏ 02 thủ tục hành chính: 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được).

Nội dung chi tiết:

- Quyết định số 1329/QĐ-BTP

- Phụ lục kèm theo Quyết định số 1329/QĐ-BTP