CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Nghị quyết về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn TP Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố

Ngày đăng 24/07/2020 | 15:16  | Lượt xem: 59
Ngày 07/07/2020, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền...

Công bố Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Ngày đăng 03/07/2020 | 08:55  | Lượt xem: 132
Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1329/QĐ-BTP ngày 01/6/2020 về việc công bố Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. ...

Hà Nội tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho 5 nhóm đối tượng

Ngày đăng 15/05/2020 | 03:41  | Lượt xem: 352
Ngày 12-5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký Quyết định số 1955/QĐ-UBND về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành...

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

Ngày đăng 14/05/2020 | 09:00  | Lượt xem: 256
Ngày 29/4/2020 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động -...

Một số điểm mới của Nghị định 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Ngày đăng 09/05/2020 | 11:15  | Lượt xem: 191
Ngày 03/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quốc tịch Việt Nam.

PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 23/04/2020 | 04:31  | Lượt xem: 227
Ngày 21/4/2020, Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1640/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông...

Thành phố Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Ngày đăng 10/04/2020 | 04:44  | Lượt xem: 238
Ngày 17/12/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 7130/QĐ-UBND công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND...

Phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 31/03/2020 | 10:28  | Lượt xem: 165
Ngày 17/3/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1094/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa...

NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ

Ngày đăng 16/03/2020 | 11:48  | Lượt xem: 97
Chính phủ ban hành Nghị định Về công tác văn thư

QĐ công bố Danh mục TTHC mới ban hành; được thay thế; bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã trên địa bàn TP Hà Nội

Ngày đăng 15/01/2020 | 10:31  | Lượt xem: 203
Ngày 17/12/2019, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ký ban hành Quyết định số 7130/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được thay thế; bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi...

Vận hành chính thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp Huyện, cấp Xã năm 2019

Ngày đăng 02/01/2020 | 09:00  | Lượt xem: 174
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội triển khai vận hành chính thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp Huyện, cấp Xã năm 2019.

CUỘC THI "TÌM HIỂU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN" TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 22/07/2019 | 12:00  | Lượt xem: 126
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn.

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN VỀ NỖ LỰC CẢI THIỆN CHỈ SỐ PCI VÀ PAPI CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 01/04/2019 | 12:00  | Lượt xem: 116
Về việc đẩy mạnh tuyên truyền về nỗ lực cải thiện Chỉ số PCI và PAPI của Thành phố Hà Nội

QUẬN HAI BÀ TRƯNG ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHẰM NÂNG CAO HIỆU LỰC HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2019

Ngày đăng 10/02/2019 | 12:00  | Lượt xem: 132
Với mục tiêu tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các nội dung cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ và kế hoạch công tác CCHC của UBND thành phố Hà Nội năm...