CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 01/10/2020 | 09:33  | Lượt xem: 33
Ngày 24/9/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thành phố Hà Nội

Ngày đăng 01/10/2020 | 09:26  | Lượt xem: 39
Ngày 24/9/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4301/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc...

CUỘC THI TRỰC TUYẾN “ TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”

Ngày đăng 09/09/2020 | 02:00  | Lượt xem: 231
      Nhằm phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quy tắc ứng xử gắn với bảo vệ môi trường giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,...

TRIỂN KHAI NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐIỆN TỬ Ô TÔ, XE MÁY ĐIỆN TỬ TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC

Ngày đăng 14/08/2020 | 08:43  | Lượt xem: 387
Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về đẩy mạnh tích hợp các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an triển...

Nghị quyết về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn TP Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố

Ngày đăng 24/07/2020 | 03:16  | Lượt xem: 193
Ngày 07/07/2020, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền...

Công bố Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Ngày đăng 03/07/2020 | 08:55  | Lượt xem: 292
Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1329/QĐ-BTP ngày 01/6/2020 về việc công bố Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. ...

Hà Nội tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho 5 nhóm đối tượng

Ngày đăng 15/05/2020 | 03:41  | Lượt xem: 519
Ngày 12-5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký Quyết định số 1955/QĐ-UBND về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành...

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

Ngày đăng 14/05/2020 | 09:00  | Lượt xem: 381
Ngày 29/4/2020 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động -...

Một số điểm mới của Nghị định 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Ngày đăng 09/05/2020 | 11:15  | Lượt xem: 281
Ngày 03/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quốc tịch Việt Nam.

PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 23/04/2020 | 04:31  | Lượt xem: 355
Ngày 21/4/2020, Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1640/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông...

Thành phố Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Ngày đăng 10/04/2020 | 04:44  | Lượt xem: 325
Ngày 17/12/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 7130/QĐ-UBND công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND...

Thông tư 24/2020/TT-BCA Ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày đăng 31/03/2020 | 10:30  | Lượt xem: 40
Ngày 10/3/2020 Bộ Công an ban hành Thông tư 24/2020/TT-BCA Ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Nội dung chi tiết: Xem tệp đính kèm

Phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 31/03/2020 | 10:28  | Lượt xem: 253
Ngày 17/3/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1094/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa...

Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày đăng 25/03/2020 | 08:30  | Lượt xem: 44
Ngày 28/02/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước Nội dung chi tiết: Xem tệp đính kèm

NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ

Ngày đăng 16/03/2020 | 11:48  | Lượt xem: 158
Chính phủ ban hành Nghị định Về công tác văn thư
Hiển thị 1 - 15 trong 21 kết quả.