AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

Hội đồng NVQS phường Phố Huế tổ chức đăng ký NVQS tuổi 17; đăng ký quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho quân đội và đăng ký dân quân tự vệ năm 2020.
Ngày đăng 20/05/2020 | 15:30  | Lượt xem: 275

Sáng ngày 17/05/2020, tại trụ sở cơ quan phường Phố Huế - số 6 phố Yên Bái 1, Hội đồng NVQS phường Phố Huế đã tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17, đăng ký quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật, đăng ký dân quân tự vệ năm 2020.

      Trên cơ sở kế hoạch của BCH Quân sự Quận Hai Bà Trưng, Hội đồng NVQS phường đã tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch rà soát, lập danh sách nam công dân đủ 17 tuổi trong năm 2020 và danh sách công dân nữ trong độ tuổi đăng ký Dân quân năm 2020. Ban chỉ huy quân sự phường đã làm tốt công tác nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi thực hiện Nghĩa vụ quân sự, đảm bảo cho công tác đăng ký NVQS tuổi 17 đạt hiệu quả. Các ban ngành đoàn thể phường tích cực tuyên truyền, vận động các gia đình có thanh niên trong độ tuổi NVQS tự giác thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ nhằm làm chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của công dân trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

      Đến 11h30, công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 đã hoàn tất, 39/39 nam thanh niên có tên trong danh sách đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đạt 100%; 43/43 công dân nữ trong độ tuổi đã đăng ký dân quân tự vệ năm 2020. UBND phường Phố Huế đã hoàn thành việc đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2020 theo kế hoạch đã đề ra. Việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 là cơ sở cho việc xét duyệt, tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ, góp phần phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân của phường Phố Huế trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Văn Đình Nhung